03-6565200

homeplus – הום פלוס סוכנות תיווך נכסים בתל אביב

חפש עוד

הבלוג שלנו

האם קיימת סכנה ממשית לירידה משמעותית במחירי הנדל"ן בתל אביב ?

Posted on דצמבר 26, 2013 by admin in בלוג

אגע בשינויים האחרונים במיסוי בכל הנוגע למכירה ואתעלם מעניין העלאת מס הרכישה הנוגע לקונים.

1.  בכפוף לתנאים מסויימים, עד 31/12/2013 קיים פטור ממס שבח על מכירת דירה אחת פעם בארבע שנים גם למי שמחזיקים יותר מדירה אחת. ביום 1/1/2014 יבוטל הפטור ובגין כל דירה יחול מס שבח. שעורי המס תלויים במועד הרכישה (50% לתקופה עד 11/2001, 20% עד 31/12/2011 ו- 25% מיום 1/1/2012). יחד עם זה,

השבח שנצבר כביכול, עד יום 31/12/2013, בחישוב ליניארי לא יחוייב במס…(למעשה השבח – הרווח מהמכירה – יחולק לשני חלקים כאשר החלק החייב יחושב כשבר שהמונה שלו הוא תקופת ההחזקה בימים החל מיום 01/01/2014 והמכנה הוא מספר הימים הכולל של

ההחזקה).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                בתקופה שמיום 1/1/2014 ועד 31/12/2017,נוסחה זו תחול לגבי שתי דירות בלבד!
2.  כאמור, החל מ-1/1/2014 מבוטל הפטור למי שמחזיק יותר מדירה אחת.
3.  הפטור לדירה אחת מוגבל ל-4.5 מיליון ₪, כאשר היתר חייב במס בחלק היחסי.

4.   בנוסף, מצטרף תנאי לפיו הפטור יחול רק על מי שהחזיק בדירה למעלה משנה וחצי.

 5.   באופן מעשי מי שמכר דירה לפי האמור לעיל ונותר עם דירה אחת לא יוכל למכור אותה בפטור לפני יום  01/01/2018

6.    הפטור למי שמוכר שתי דירות ורוכש דירה חלופית אחת במקומן נשמר, ובתנאי שהדירה החלופית נרכשה שנה לפני או אחרי מכירת הדירה השניה, ובלבד ששווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על 1,986,000 ₪. הפטור יחול רק על מי שבמועד מכירת הדירה הראשונה היתה בבעלותו דירה נוספת אחת בלבד.

        שינויים אלה אמורים לגרום למספר דירות גדול שיוצעו למכירה לפני סוף השנה ע"מ ליהנות מהפטור הקיים, ובתחילת השנה הבאה צפוי מספר גדול מאוד של מוכרים אשר ינסו ליהנות מהחישוב הליניארי, לפיו ככל שמועד המכירה יהיה קרוב יותר לתחילת 2014, כך יהיה שיעור המס נמוך יותר.

        מאחר ובתל אביב מספר שיא של דירות בבעלות משקיעים, צפויים השינויים להיות מורגשים יותר מאשר במקומות אחרים.

        הנכתב במייל זה אינו ייעוץ משפטי. מטרתו להאיר נקודות אשר יתכן ואינן ברורות למי שאינו עוסק בתחום, ובכל מקרה יש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי לגבי כל נכס וכל מחזיק.

        אשמח לסייע במידת הצורך.

        רונן לוי


0 comments

Comments are closed.